วิสัยทัศน์

“สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ครูและผู้เรียนมีคุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

เสริมศักยภาพสู่สากล รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บนวิถีแห่งความพอเพียง”

 

ปรัชญา : ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์
คติพจน์: ปญฺยว ธเนนฺ เสยฺโย ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์
คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน