วิสัยทัศน์

   วิสัยทัศน์ “ภายในปี 2570 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยและท้องถิ่น ด้วยการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม"

 

ปรัชญาของโรงเรียน : การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต
คติพจน์: ปญฺญาว  ธเนน  เสยฺโย  ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์
คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา : “ เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น ”
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : “ โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ”