วิสัยทัศน์

“วิชาการเลิศล้ำ  ศักยภาพก้าวไกล

เทคโนโลยีทันสมัย   ในศตวรรษที่ 21”

ปรัชญาของโรงเรียน : การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต
คติพจน์: ปญฺยว ธเนนฺ เสยฺโย ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์
คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน