Test Tube

www.youtube.com/TestTubeNetwork

เว็บไซต์รวมวิดีโอที่มีเนื้อหาด้านสังคม การเมือง ศาสนา และข่าวที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคมในขณะนั้น เช่น เชื้อไวรัสอีโบล่า อธิบายเนื้อหาที่ค่อนข้างหนัก ให้เข้าใจได้ง่ายในเวลา 3 นาที ช่วยสร้างพื้นฐานความเข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกของเรา ท่ามกลางความแตกต่างระหว่างสังคม วัฒนธรรม และความเชื่อของผู้คน เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย