TEDEd

ed.ted.com

คลังความรู้ด้านการศึกษาในรูปแบบแอนิเมชันที่ทันสมัย โดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย แบ่งออกเป็น 12 หมวด คือ ศิลปะ, ธุรกิจและเศรษฐกิจ, การออกแบบ, วิศวกรรมและเทคโนโลยี, สุขภาพ, วรรณคดีและภาษา, คณิตศาสตร์, ปรัชญาและศาสนา, จิตวิทยา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การศึกษาเชิงสังคม, การสอนและการศึกษา วิดีโอทุกตอนมีแบบฝึกหัดสำหรับทบทวนความรู้ และลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสืบค้น เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา