จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากร และนักเรียน
ผู้บริหาร จำนวน 2 คน
ครูประจำการ จำนวน 45 คน
ชาย 4 คน
หญิง 41 คน
ครูจ้างสอน จำนวน 6 คน
ชาย 3 คน
หญิง 3 คน
รวมจำนวนบุคลากรการสอนทั้งสิ้น จำนวน 51 คน
บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 4 คน
ชาย - คน
หญิง 4 คน
รวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 55 คน
แม่บ้าน จำนวน 6 คน
แม่ครัว จำนวน 6 คน
ภารโรง จำนวน 2 คน
รวมแม่บ้านภารโรงทั้งสิ้น จำนวน 14 คน
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 1,116 คน
ระดับอนุบาล จำนวน 204 คน
ระดับประถมศึกษา จำนวน 687 คน
ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 224 คน