โครงการ

โครงการ การแข่งขันกีฬาภายใน
กิจกรรม เข้าค่ายวิชาการ English Camp
โครงการ อาหาร ดนตรี และงานอาชีพ ครั้งที่ 8
กิจกรรม ทัศนศึกษา ชั้น ป.3
กิจกรรม Science Day Camp
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-2)
กิจกรรม เข้าค่ายกลางวันสัมพันธ์น้องพี่ อนุบาล 2
โครงการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ม.3)
โครงการ สัปดาห์วันคริสต์มาส
กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นเล็ก (ป.6)
กิจกรรม วัดแววความถนัดวิชาชีพ
กิจกรรม ติวสอบโอเนต ชั้น ป.6 และ ม.3
โครงการ จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรม Fan Math
โครงการ จราจรสอนน้อง
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
โครงการ คลินิกภาษาอังกฤษสู่ชุมชน
โครงการ ใช้คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เนต
กิจกรรม ทัศนศึกษา ป.5-6 (การเรียนรู้สู่โลกกว้าง)
กิจกรรม ทัศนศึกษา ชั้น ป.1
โครงการ เรียนรู้สู่โลกกว้าง(นำนักเรียนเรียนรู้ในสวนสัตว์)
โครงการ สืบสานงานหัตถศิลป์ท้องถิ่น
โครงการ แข่งขันคนเก่งชั้น ป.5 และม.2
กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้แนวสะเต็ม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษา ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่
กิจกรรม สืบสานเทียนธรรม เข้าจำพรรษา
โครงการ อบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรม การเรียนรู้แบบโครงงาน
กิจกรรม พัมนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
กิจกรรม หนูน้อยสุขภาพดี
กิจกรรม หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์
กิจกรรม หนูน้อยฟ้อนรำ
กิจกรรม การนิเทศการสอน
โครงการ เรียนรู้ถิ่นเกิดรอบเมืองลำพูน
กิจกรรม จิตกรน้อย
โครงการ ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรม ฝึกเขียนคำจำขึ้นใจ
กิจกรรม วันพระ