โครงการ

17 พฤศจิกายน 2565 โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
26 กันยายน 2565 กิจกรรมส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
23 กันยายน 2565 กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย
16 กันยายน 2565 กิจกรรมยุวชนประตูลี้
16 กันยายน 2565 กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
9 กันยายน 2565 กิจกรรมมหกรรมอาหารและงานอาชีพ
23 สิงหาคม 2565 กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย ประจำปี 2565
31 สิงหาคม 2564 โครงการอบรมเพื่อจัดกิจกรรมแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (สำหรับครูปฐมวัย)
2 กรกฎาคม 2564 โครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อำเภอเมืองลำพูน
12 ตุลาคม 2560 โครงการ การแข่งขันกีฬาภายใน
12 ตุลาคม 2560 กิจกรรม เข้าค่ายวิชาการ English Camp
12 กันยายน 2560 โครงการ อาหาร ดนตรี และงานอาชีพ ครั้งที่ 8
12 กันยายน 2560 กิจกรรม ทัศนศึกษา ชั้น ป.3
12 มิถุนายน 2560 กิจกรรม Science Day Camp
12 มิถุนายน 2560 กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-2)
12 มิถุนายน 2560 กิจกรรม เข้าค่ายกลางวันสัมพันธ์น้องพี่ อนุบาล 2
12 มิถุนายน 2560 โครงการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
12 มิถุนายน 2560 โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
12 มิถุนายน 2560 กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ม.3)
12 มิถุนายน 2560 โครงการ สัปดาห์วันคริสต์มาส
12 มิถุนายน 2560 กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นเล็ก (ป.6)
12 มิถุนายน 2560 กิจกรรม วัดแววความถนัดวิชาชีพ
12 มิถุนายน 2560 กิจกรรม ติวสอบโอเนต ชั้น ป.6 และ ม.3
12 มิถุนายน 2560 โครงการ จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการอาชีพและเทคโนโลยี
12 มิถุนายน 2560 กิจกรรม Fan Math
12 มิถุนายน 2560 โครงการ จราจรสอนน้อง
12 มิถุนายน 2560 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
12 มิถุนายน 2560 โครงการ คลินิกภาษาอังกฤษสู่ชุมชน
12 มิถุนายน 2560 โครงการ ใช้คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เนต
12 มิถุนายน 2560 กิจกรรม ทัศนศึกษา ป.5-6 (การเรียนรู้สู่โลกกว้าง)
12 มิถุนายน 2560 กิจกรรม ทัศนศึกษา ชั้น ป.1
12 มิถุนายน 2560 โครงการ เรียนรู้สู่โลกกว้าง(นำนักเรียนเรียนรู้ในสวนสัตว์)
12 มิถุนายน 2560 โครงการ สืบสานงานหัตถศิลป์ท้องถิ่น
12 มิถุนายน 2560 โครงการ แข่งขันคนเก่งชั้น ป.5 และม.2
12 มิถุนายน 2560 กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้แนวสะเต็ม
12 มิถุนายน 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษา ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่
12 มิถุนายน 2560 กิจกรรม สืบสานเทียนธรรม เข้าจำพรรษา
12 มิถุนายน 2560 โครงการ อบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติด
12 มิถุนายน 2560 กิจกรรม การเรียนรู้แบบโครงงาน
12 มิถุนายน 2560 กิจกรรม พัมนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ