สื่อการสอน

ลำดับที่ ชื่อสื่อการสอน
1 การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องเทคโนโลยีบนวิถีความพอเพียง
2 แบบฝึกทักษะเรื่องเศษส่วน
3 ชุดฝึกทักษะอ่านคิดวิเคราะห์
4 ภาพพลิกคำสอนของพ่อ
5 ปฏิทินความรู้(อักษรไทยและหลักการเขียนตัวอักษร)
6 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ป.5
7 สื่อ VCD เรื่อง มัคคุเทศน์เมืองลำพูน
8 สื่อวิดิทัศน์ เรื่อง การทำขนมชั้น
9 สื่อ CAI เรื่อง บทเรียนจากกระป๋อง
10 สื่อ CAI เรื่อง นางฟ้าของจุก
11 สื่อ Animation เรื่อง ลดโลกร้อนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
12 สื่อ Animation เรื่อง เทศโนโลยีวิถีพอเพียง
13 สื่อ CAI เรื่อง เหาตัวร้าย
14 สื่อ CAI เรื่อง หนูนิดประหยัดอดออม
15 สื่อ CAI เรื่อง ความดีของโด่ง
16 สื่อ CAI เรื่อง หนูทำได้เศรษฐกิจพอเพียง
17 สื่อ CAI เรื่อง อยู่อย่างไทยใจเป็นสุข
18 หนังสือ เรื่อง กินอย่างเพียงพอ
19 หนังสือ เรื่อง นิทานแห่งความพอเพียงเพื่อชีวิตที่เพียงพอ
20 หนังสือเรื่อง สมุนไพรอาเซียนกับการกีฬาสู่วิถีพอเพียง
21 หนังสือเรื่อง การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
22 หนังสือเรื่อง Sufficiency Economy
23 หนังสือเรื่อง หนูพอเพียงเทียบราคา
24 หนังสือเรื่อง เกวียนเทียมควาย
25 หนังสือเรื่อง หนูนิดประหยัดอดออม
26 หนังสือเรื่อง คนตัดฟืน
27 หนังสือเรื่อง พี่ต้อยสอนน้อง
28 หนังสือเรื่อง หนูญาญ่าไม่มีน้ำใจ
29 บทเรียน CAI เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ม.1
30 บทเรียน CAI เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ม.2
31 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เอกนามและพหุนาม
32 CAI คำทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติ
33 บทเรียนโปรแกรม เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์
34 VCD การใช้กล้องจุลทรรศน์ ม.1
35 สื่อ CAI เรื่อง ระบบสุริยจักรวาล
36 สื่อคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา
37 สื่อคณิตศาสตร์ เรื่อง สูตรคูณ
38 สื่อ วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปทรงเราขาคณิต
39 สื่อ CAI เรื่อง คำราชาศัพท์
40 สื่อ CAI เรื่อง ขยะ
41 สื่อ CAI เรื่อง พระนางจามเทวี
42 สื่อ E-Book เรื่อง กษัตริย์ไทย
43 สื่อพาวเวอร์พ้อยซ์ เรื่อง เติมสำนวนไทย
44 สื่อพาวเวอร์พ้อยซ์ เรื่อง ปริศนาสำนวนไทย
45 สื่อพาวเวอร์พ้อยซ์ เรื่อง บันทึกรายรับรายจ่าย
46 สื่อการสอน เรื่อง ธนบัตรและเหรียญต่าง ๆ
47 สื่อ Pop Up เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
48 สื่อ E-Book เรื่อง หนูทำได้
49 สื่อ CAI เรื่อง การคูณ
50 สื่อ CAI เรื่อง คำควบกล้ำ
51 บัตรคำเรื่อง สำนวนไทย
25 สื่อการสอนภาษาไทย เรื่อง คำเมืองวันละคำ
53 แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ
54 สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องคำควบกล้ำ
55 บัตรคำที่สะกดมาตรา แม่กด
56 บัตรคำ เรื่อง คำควบกล้ำ ป.2
57 วิดิทัศน์เสนอตัวแบบการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ไม้หลักสุดท้าย
58 สมุดเล่มใหญ่ เรื่อง Talk about Thailand ป.5-6
59 หนังสืออ่านประกอบ เรื่อง คำกลอนดอกไม้อาเซียน
60 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษาไทย
61 บัตรภาพแสดงจำนวน
62 บัตรจำนวน
63 บัตรคำใหม่ในบทเรียน
64 บัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษ
65 Big Book อาเซียน
66 จิ๊กซอร์มหาสนุก
67 คำน่ารู้
68 หนังสือส่งเสริมการอ่านสวัสดีอาเซียน
69 หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง การทักทาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
70 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Jum's Flowers! สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
71 หนังสือ Pop Up ภาษาอังกฤษ เรื่อง Jum's Flowers! สำหรับนักเรียน ชั้นนประถมศึกษาปีที่ 5-6
72 ชุดการสอน เรื่อง การลำไยผงชงสมุนไพรใบเตย
73 ชุดการสอน เรื่อง การทำขนมถั่วแปบลำไย
74 ชุดการสอน เรื่อง การทำขนมเทียน
75 ชุดการสอน เรื่อง ลำไยและพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
76 วงล้อภาพกับคำ
77 สีและรูปภาพ
78 สีและพยัญชนะ
79 โดมิโน
80 ภาพตัดต่อ
81 ไม้บรรทัดผสมสระ
82 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
83 การผสมคำ
84 pop up อาหารพื้นเมือง
85 pop up one-ten
86 pop up 1-10
87 สื่อ popup up ก-ฮ
88 สื่อ Pop up A-Z
89 บัตรภาพสูตรคูณสำหรับเด็ก ป.2
90 แผนที่ดาว ป.2
91 บัตรภาพประโยชน์จากดวงอาทิตย์
92 สื่อ pop up เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ป.3
93 ชุดทดลองการอุ้มน้ำของดิน ป.1
94 หนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่าน (สนุกกับความรู้รอบตัว) ป.3
95 บัตรภาพรูปร่างลักษณะของใบ ป.1
96 บัตรภาพการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียว ป.1
97 บัตรภาพสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต
98 ภาพสื่อบางระจัน ป.5-6
99 ภาพสื่อบางระจัน ป.1-2
100 สื่่อสิ่งประดิษฐ์หนูเลือกได้ ป.4
101 หนังสือส่งเสริมการอ่านอาหารสู่อาเซียน
102 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การผันวรรณยุกต์
103 หนังสือภาพ 3 มิติ เรื่อง สัตว์ผู้น่ารัก
104 สื่อมาตราตัวสะกด 8 มาตรา
105 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่่อง เศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างไทยใจเป็นสุข
106 ชุดสวนสัตว์จากกล่อง
107 เกมส์การศึกษาต้นไม้
108 วงล้อภาพคำกับครอบครัว
109 วงล้อภาพคำกับผลไม้
110 วงล้อกับภาพคำ ผักสวนครัว
111 POP UP การแต่งกายอาเซียน
112 POP UP สัตว์ประจำชาติอาเซียน
113 POP UP ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
114 หนังสือ POP UP อาหารประจำชาติอาเซียน
115 คำทักทายอาเซียน สามเหลี่มตั้งโต๊ะ
116 POP UP สวัสดีอาเซียน
117 หนังสือภาพเล่มเล็ก เรื่องสัตว์แต่ละประเภท
118 หนังสือภาพซ่อนผลไม้
119 หนังสือภาพซ้อนผัก
120 แบบฝึกหัดอ่านภาษาไทย สระ อะ สระอา
121 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
122 จับคู่ตัวเลขที่เหมือนกัน
123 จับคู่ธงชาติอาเซียนที่เหมือนกัน
124 สัตว์ประจำชาติอาเซียน
125 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
126 ภาพตัดต่อธงอาเซียน
127 POP UP วัดสันป่ายางหลวง
128 POP UP ก-ฮ
129 มารูจักตัวแลข อารบิก-เลขไทย
130 ภาพตัดต่อกันดีไหม
131 จับคู่ภาพผลไม้
132 หัดอ่าน ก-ฮ บัตรคำ
133 หัดอ่านบัตรคำ A-Z POP UP
134 วงล้อภาพกับคำ
135 ต้นไม้ น่ารัก
136 ปลาหมึกแสนสวย
137 เรียนรู้พยัญชนะ ก-ฮ
138 POP UP เรียนรู้เรื่องพยัญชนะA-Z
139 หนังสือ อาเซียนร่วมใจ
140 หนังสือ เล่นสนุกกับตัวเลข
141 POP UP พระธาตุหริภุญชัย
142 หัวไก่หรรษา
143 ตัวเลขกับฟักทอง
144 POP UP เพื่อนบ้านอาเซียน
145 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
146 ตราสัญลักษณ์ประเทศอาเซียน
147 คำประสมคำด้วย สระอะ,อา,อิ,อี,อุ,อู
148 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
149 ธงชาติประจำชาติอาเซียน
150 มารู้จักผลไม้กันเถอะ
151 สวัสดีอาเซียน
125 ชุดประจำชาติอาเซียน
153 สัตว์ประจำชาจิอาเซียน
154 วัดและสถานที่สำคัญ
155 มารู้จักตัวเลข 1-10
156 มารู้จักตัวเลข 1-10
157 วงล้อจับคู่ที่เหมือนกัน
158 วัดพระคงฤาษี
159 ชวนหนูน้อยนับเลข
160 ผัก - ผลไม้
161 ผัก - ผลไม้
162 หัดอ่าน A-Z
163 วงล้อกับภาพคำ
164 วงล้อภาพกับคำ
165 หนังสือส่งเสริมการอ่าน จำนวน 6 เล่ม
166 POP UP เปิดประตูสู่เมืองเก่าหริภุญชัย
167 POP UP 10 ประเทศในอาเซียน
168 POP UP มานับเลข 1- 10 กันเถอะ
169 POP UP A-Z
170 ตุ๊กตาอาเซียน
171 POP UP เล่าเรื่องเมืองหริภุญชัย
172 POP UP พยัญชนะ ก-ฮ
173 ถุงกระดาษหน้าสัตว์
174 ลูกเต๋าซ่อนรูป
175 เกมส์จับคู่ ภาพกับคำ
176 วงล้อพยัญชนะกับคำ
177 วงล้อภาพกับคำ
178 ไม้บรรทัดประสมคำกับสระ
179 POP UP มาอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษกัน
180 POP up ร้องเล่นเต้นเพลิน
181 หนังสือมินิบุ๊ค ชุด นับจำนวนตัวเลข 1-10
182 หนังสือบิ๊กบุ๊ค เรื่อง โรงเรียนแสนสนุก, ลำพูนเมืองน่าอยู่, ชุมชนขอวเรา, อาชีพในฝัน
183 หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ เรื่อง หนูน้อยน่ารัก, นับเลขแสนสนุก , โรงเรียนของเรา, ฉลาดรู้ปลอดภัย
184 หนังสืออ่านประกอบ หน่วตัวเรา 5 ชุด
185 กระดานแขวนหรรษา
186 หนังสืออิเล็กทรอนิคส์เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ , อวัยวะและการดุแลรักษา ,ฉันรักชอบปลูกต้นไม้
187 กระป๋องผสมคำ
188 หนังสืออเล็กทรอนิคส์
189 กล่องน้อยจิ๊กซอ
190 CD- ROM รวมข้อสอบปลายปี ป.6
191 CD-ROM สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6
192 เส้นจำนวนแสดงเศษส่วนที่เท่ากัน เศษเกินจำนวนคละแบบชักเลื่อนได้ ป.5
193 จับคู่จำนวนและเศษส่วน ป.5
194 เกมพื้นฐานการบวก 2 ชุด ป.5
195 กระดานบวกเลขอัตโนมัติ ป.5
196 ชุดลูกคิดเล็ก (สำหรับนักเรียน)ลูกคิดญี่ปุ่น 17 หลัก ป.5
197 ปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยม ป.5
198 รูปสี่เหลี่ยมใดๆมุมทั้ง 3 รวมกันได้ 180 องศา ป.5
199 เกมฝึกทักษะและพัฒนาความคิด 8 เกมส์/ชุด ป.5
200 เกมฝึกความคิดกับรูปแบบเรขาคณิต ป.5
201 กระดาษ ตารางร้อยพร้อมอุปกรณ์ ป.5
202 ชุดเผ่นเปรียบเทียบเศษส่วน ป.5
203 รูปแบบ เรขา 24 แบบ (ลูกคิดแม่เหล็ก) ป.5
204 ตัวต่อคณิต ป.4
205 ชุดแบบเรขาคณิต 27 แบบ ป.4
206 วงเวียนไม้ 1 อัน ป.4
207 ฉากสามเหลี่ยมไม้ 45,60 1 ชุด ป.4
208 ครึ่งวงกลมไม้ 1 ชุด ป.4
209 กระบอกตวง ป.3
210 ไม้เมตร ป.3
211 เกมวัดทักษะด้านคณิตศาสตร์ 4 ชุด ป.3
212 นาฬิกาจำลอง ป.3
213 เครื่องชั่งน้ำหนัก ป.3
214 ตาชั่ง (เครื่องชั่งสปริง) ป.3
215 ลิตรตวง ป.3
216 ลูกคิดข้ามรั้ว 7 หลัก 4 อัน ป.3
217 ตายางเรขาคณิต 2 นิ้ว (ประ 25ชิ้น) เครื่องชั่งสองแขน อลูมิเนียม ป.2
218 หุ่นนิ้วมือ ชุดนับเลข สี รูปทรงเรขาคณิต ป.2
219 ตายางนาฬิกา 3 นิ้ว ป.2
220 ตายางตราชั่ง 3 นิ้ว ป.2
221 กระดานบวกเลขอัตโนมัติ ป.2
222 กระดานจำแนกจำนวน ป.2
223 ลูกคิดข้ามรั้ว 3 หลัก ป.2
224 บล็อกเรียนเลข ป.1
225 เกมพื้นฐานการบวก ป.1
226 จับคู่ตัวเลข - ผลไม้ ป.1
227 กระดานหัดนับเบื้องต้น ป.1
228 จับคู่เลขไทยอารบิก ป. 1
229 ฝึกนับ ONE- TEN ป. 1
230 เครื่องชั่งน้ำหนัก ป. 1
231 เกมพื้นฐานการบวก ป. 1
232 ภาพตัดต่อสีกับรูปทรง ป. 1
233 โดมิโนตัวเลข ป. 1
234 โดมิโนเรขาคณิต ป. 1
235 เกมต่อภาพแม่เหล็ก ชุด ตัวเลข ป.1
236 จิ๊กซอแม่ เหล็กพร้อมกระดาน ชุด นับเลข ป. 1
237 จิ๊กซอแม่เหล็กพร้อมกระดาน ชุด AB ป. 1
238 จิ๊กซอแม่เหล็กพร้อมกระดาน ชุดรูปทรง ป.1
239 จิ๊กซอแม่เหล็กพร้อมกระดาน ชุดรูปทรง ป. 1
240 วงเวียนไม้ 1 อัน ป.4
241 ฉากสามเหลี่ยมไม้ ป.4
242 ครึ่งวงกลมไม้ ป.4
243 เครื่องชั่งน้ำหนัก ป.3
244 ลูกคิดข้ามรั้ว 7 หลัก ป. 3
245 ลวดเย็บกระดาษ 12/13 max
246 ตรายางตราชั่ง ป. 2
247 กระดานบวกเลขอัตโนมัติ
248 กระดานจำแนกจำนวน ป. 2
249 ลูกคิดข้ามรั้ว 3 หลัก ป. 2
150 บล็อกเรียนเลข ป.1
251 จับคู่ตัวเลข - ผลไม้ ป. 1
225 กระดาษหัดนับเบื้องต้น ป. 1
253 จับคู่เลขไทย-อารบิก ป. 1
254 เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง ป. 1
255 เกมพื้นฐานการบวก ป. 1
256 โดมิโนรูปเรขาคณิต ป. 1
257 จิ๊กซอแม่เหล็กพร้อมกระดาษ ชุด abc 4 ชุด ป.1
258 จิ๊กซอแม่เหล็กพร้อมกระดาษ ชุดรูปทรง 4 ชุด