KhanAcademy


www.khanacademy.org

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา โดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งโดย Salma Khan ด้วยทัศนคติที่อยากให้การศึกษาเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ทุกที่บนโลก จึงผลิตวิดีโอการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาหลายวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ เศรษฐศาสตร์ มีตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงยาก แบ่งตามระดับความรู้ของผู้เรียน และมีแบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจ ช่วยให้พัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างมีขั้นตอน เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา