ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 เดิมใช้ศาลาวัดมหาวันเป็นสถานศึกษา เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2465 ต่อมาได้ย้ายสถานที่จากวัดมหาวันมาก่อตั้งเป็นโรงเรียนประตูลี้ ณ สถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2470 สังกัดกองการศึกษาประชาบาลและยกฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2470

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2480 โอนเข้าสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2487 โอนเข้าสังกัดกองการศึกษาประชาบาล
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2489 โอนกลับมาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2506 โอนกลับสังกัดกองการศึกษาประชาบาล
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2506 โอนกลับมาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ทั้งหมด มีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน