กลุ่มสาระสังคมศึกษา

สมาชิกกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

นางจรัญญา จินะกาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางนัทธภัทร ปวนกาศ
สมาชิกกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายเอกพันธ์ การเร็ว
สมาชิกกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กิจกรรมต่างๆ

ผลงานนักเรียน