English Day Camp 2018


โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้มีกิจกรรม English Day Camp 2018 ในธีม Vintage Fashion Show ในวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้และได้กล่าวขอให้ทุกคนสนุกกับการฝึกภาษาอังกฤษและร่วมกิจกรรมร้องเพลงและเล่นเกมในแต่ละฐาน
นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้กล่าวถึงการจัดค่ายภาษาอังกฤษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการฟังการพูด การอ่าน และ การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเรียนภาษาอังกฤษ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
โดยการจัดค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งออกเป็น 2 วันคือวันที่ 26 – 27 ก.พ. ซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียน Level A Level B , Level C และ Level D
มีฐานกิจกรรมชั้นมัธยมศึกษาและประถมศึกษาจำนวน 15 ฐานกิจกรรมได้แก่
1.Snake Ladder Station
2.Sing and Dance Station
3.Fishing Game Station
4.Bingo Station
5.Word Search Station
6.Run and Read Station
7.Phonics Talent Station
8.Karaoke Station
9.Movies Station
10.Decoding Race Station
11.English Whisper Station
12.Miracle Ladder Station
13.Amazing Aquarium Station
14.Little Chef Station
15.Zombie Guessing Station
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-2 กิจกรรม 4 ฐาน ดังต่อไปนี้
1.Building Words Station
2.Phonics Talent Station
3.Movies & Song Station
4.Cooking Station