การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เริ่มเปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4 และได้เปิดสอนระดับอนุบาลเรียกว่าชั้นเด็กเล็กและรับเด็กก่อนเกณฑ์เข้าเรียนร่วมด้วย ในเวลาต่อมากระทั่งปี พ.ศ. 2510 ได้เปิดขยายชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตาม พ.ร.บ. ประถมศึกษาและขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในปี พ.ศ. 2513 และปี พ.ศ. 2540 เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน  3  ระดับ  ดังนี้

ระดับอนุบาล ชั้นอนุบาล 1 และ 2 รับนักเรียนอายุ 4 ปีบริบูรณ์
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3