อบรมครูเพื่อร่วมออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประตูลี้เธียเตอร์โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้มีการอบรมครูเพื่อร่วมออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 ท่านมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.ดร.ลินดา เยห์ (ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี)
2.ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์)
3.ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธ์ (อาจารย์)

โดยมีครูเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 11 ท่าน นำโดย นางสายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และคณะครูอีก10 ท่านโดยโครงการอบรมครูเพื่อร่วมออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริม การคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครูและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันของครูภายในโรงเรียนในการออกแบบและจัดกระบวนการเรัยนรู้ที่บูรณาการข้ามกลุ่มสาระ มีการวางแผนงานจัดนิเทศการสอนร่วมกันอภิปรายผลการจัดการเรียนรู้และนำผลสะท้อนกลับมาใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้