ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ครั้งที่ 2/2565 

                              โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ครั้งที่ 2/2565

                                          นำโดยนายคุณสุพจน์ สุทธธง รองประธานชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินการของชมรมศิษย์เก่าประจำปี 2565 พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันหารือแนวทางการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าฯ และเพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวในด้านการศึกษา ตลอดจนร่วมวางแผน หารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

                                    ในวันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมประตูลี้เธียเตอร์ 1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้