ทบทวนความรู้ ตามโครงการ (Up skill – Re skill) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดยผู้บริหารและคณะครูได้ทำการอบรมครูทบทวนความรู้ ตามโครงการ (Up skill – Re skill) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษรเป็นประจำทุกวันอังคาร Phonemics & Phonics ก่อนนำไปวัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกคน

1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Phonemics & Phonics ของครูให้ชัดเจนมากขึ้น

2. เพื่อเพิ่มทักษะ และ เทคนิคการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อสร้างความมั่นใจในการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Phonemics & Phonics