ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย(การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) สังกัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ให้การต้อนรับ

คณะจากเทศบาลเมืองแม่เหียะ นำโดย นายเศวต เวียนทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ

นำคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู สังกัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ

เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย(การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริมหรือประยุกต์ใช้ และยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่น และขับเคลื่อนองค์กร ทางโรงเรียนได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics and Phonics) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”