เข้าร่วมโครงการเครือข่ายต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง

🏫🏫 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้รับคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการเครือข่ายต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง ปี 2565

จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คัดเลือกชุมชนและโรงเรียน 60 แห่งทั่วประเทศ)