ปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน (โรงเรียนเทศบาลประตูลี้)

                                                                                    📢📢 ประกาศ
🚫🚫ปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน 🏫 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
ตั้งแต่วันที่ 14 – 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)