ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน( Reading Test :RT) ปีการศึกษา 2563

                       “คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้”

                                                ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ที่มีผลการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน( Reading Test :RT) ปีการศึกษา 2563 สูงสุดในโรงเรียนดังนี้

1 ด.ญ. ธิวายา ภักดิ์ประสิทธิ์
การอ่านออกเสียง 50 คะแนน
การอ่านรู้เรื่อง 47 คะแนน ร้อยละ 97
2 ด.ญ. ภัทราวดี กาพันธ์สิทธิ์
การอ่านออกเสียง 50คะแนน
การอ่านรู้เรื่อง 46 คะแนน ร้อยละ 96
3.ด.ช.ณัฐชานนท์ ซาวบุญตัน
การอ่านออกเสียง 47 คะแนน
การอ่านรู้เรื่อง 48 คะแนน ร้อยละ 95
4.ด.ช. อดิศักดิ์ สุทธดุก
การอ่านออกเสียง 50 คะแนน
การอ่านรู้เรื่อง 44 คะแนน ร้อยละ 94
5.ด.ช. ยชญ์ชานน แดงเที่ยง
การอ่านออกเสียง 50 คะแนน
การอ่านรู้เรื่อง 44 คะแนน ร้อยละ 94