ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ดังนี้