วิหารพระพุทธ(Buddha Vihara)

Buddha Vihara


        It’s located on southern part of PhrathatHariphunchai with legend that it was constructed in the reign of PhraMueangKetkao or Phramueang Ai (1525-1538), the 13th king of Mungrai Dynasty. He was kind enough to construct Vihara on the south of PhrathatHariphunchai where large  Manwichai Buddha image in Lanna kingdom was equipped inside. It’s lacquered and placed gold and named as “Phra Buddha”. There was an observation that “Buddha Vihara” appeared in WatPhrathatLampangLuang on the southern part also.

                                                                                     

       วิหารพระพุทธ 

        ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุหริภุญชัย ในตำนานระบุว่าสร้างในสมัยพระเมืองเกษเกล้าหรือพระเมืองอ้าย (พ.ศ.๒๐๖๘-๒๐๘๑) รัชกาลที่ ๑๓ แห่งราชวงศ์มังราย โดยโปรดให้สร้างวิหารประจำทิศใต้ของพระธาตุหริภุญชัย ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่สมัยล้านนา ลงรักปิดทอง เรียกว่า “พระพุทธ