โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ “Symposium:

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลเมืองลำพูนนำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน นางสายฝน ไทยกรรณ์ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูนักเรียน เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ “Symposium: เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2563 พลิกโฉมฐานรากสังคมไทยด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในส่วนของโรงเรียนประตูลี้ ได้มีการจัดนิทรรศการและนำเสนอนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (9 Frameworks of Phonemics and Phonics)
เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานที่ดีและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันได้รับเกียรติจาก นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ