ประตูลี้ OPEN HOUSE ๙๐ ปี แห่งความภาคภูมิใจ


เทศบาลเมืองลำพูนจัดงานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE ๙๐ ปี แห่งความภาคภูมิใจ”
นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้เปิดเผยว่าวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จัดงานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE ๙๐ ปี แห่งความภาคภูมิใจ” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวเปิด และตีกลองสะบัดชัยกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ ได้มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ให้กับศิษย์ที่สร้างชื่อเสียง คุณงามความดี ให้กับโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จำนวน ๑๑ คน ได้แก่
๑. นายบุญเลิศ บุญมา
๒. นางจินดา รัตนอังกูร
๓. นางนงลักษณ์ สุทธิแสน
๔. ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์
๕. นายนพรัตน์ จันทร์เอี่ยม
๖. นางนิลบล ฤกษ์ดี
๗. นางอัมพัน โดมิชั่น ปรึกษา
๘. นายกฤษฎา จันทร์ดี (บิ็ก the star 12)
๙. นายนราธิป อินทรปัญญา
๑๐. นายธีรพงค์ คำมูล
๑๑. นายกีรติกร จันทร์มณี

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ ยังเป็นตัวแทนรับมอบเงินจากศิษย์เก่า โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนเทศบาลประตูลี้อีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมคู่ขนาน ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งวัน ได้แก่ การเสวนาการปฏิรูปการศึกษาไทย ในหัวข้อ “ของแท้ปฏิรูปการศึกษาไทย ๔.๐” โดย ศ.ดร. สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , การเสวนาหัวข้อ การคิดเชิงนวัตกรรม : การคิดที่สำคัญสำหรับนักเรียน ๔.๐” โดย ผศ.ดร. วิชัย เสวกงาม รองคณบดี ฝ่ายนโยบายและแผน คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเสวนา การศึกษาท้องถิ่น : ปฏิรูปอย่างไรให้ก้าวทันโลก โดยคุณธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , การเสวนา หัวข้อ “PLC ความหวังการพัฒนาระบบการศึกษาไทย” โดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสังกัดสำนักงาน เลขาธิการคุรุสภา รวมถึง การจัดนิทรรศการประวัติโรงเรียนประตูลี้ ๙๐ ปี แห่งความภาคภูมิใจ , นิทรรศการวิชาการ ๘ กลุ่ม สาระและอนุบาลศึกษา, การนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการกิจกรรมสาธิตสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และครู