13 Amazing Sacred Sites at Wat Phrathat Hariphunchai,Lamphun Province

Amazing Sacred Sites Location

สถานที่สำคัญภายในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

สถานที่ตั้งและขนาดของวัด

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นพระอารมหลวงชั้นเอกตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน  เลขที่ ๓๓๕ หมู่ ๑ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐ ล้อมรอบด้วยถนนทั้งสี่ด้าน คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทางด้านทิศตะวันออก และถนนอินทยงยศทางด้านทิศตะวันตกมีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ ๒๗ ไร่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา

        Wat Phrathat Hariphunchai is a first-class royal temple located in the center of Lamphun province, covering an area of 28 Rai or 400,000 square meters. At the arched entrance to the temple, standing four feet on a pedestal with their mouths open is a pair of impressive giant Singha (Lion). The temple was formerly King Athitayaraj’s palace. After the place became a temple as designated by the king, the wall was replaced by these sculpted lions created in the ancient Sriwichai architectural style.

          สิ่งแรกก่อนเข้ามาในบริเวณวัดด้านนอกข้างหน้าซุ้มประตู ท่านจะได้เห็นสิงห์ใหญ่คู่หนึ่งอยู่บนแท่นประดิษฐานยืนเต็มเสมอกันทั้งสี่เท้า สิงห์ทั้งคู่นี้ประดับด้วยเครื่องทรงและลวดลาย ยืนเป็นสง่าอ้าปาก เด่นเป็นสง่าอยู่หน้าวัด ถัดจากสิงห์คู่จะพบกับซุ้มสีขาวที่มีความสวยงาม มีความเชื่อว่าถ้าได้รอดผ่านซุ้มนี้แล้วจะถือว่าเราได้เข้าประตูสู่สวรรค์ (The Gate to Heaven)ทำให้เราพบแต่สิ่งที่ดีและมีความสุข และบริเวณด้านในวัดท่านจะได้พบกับพระวิหารหลวงที่มีความสวยสดงดงามมาก และเจดีย์สีทองที่มีความโดดเด่น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าแต่ครั้งพุทธกาล ตามประวัติวัดกล่าวว่าพระธาตุหริภุญชัยประดิษฐานธาตุกระหม่อม ธาตุกระดูกอก ธาตุกระดูกนิ้วมือ และธาตุย่อยอีกเต็มบาตรหนึ่ง ที่เชื่อว่าพระสาวกได้อัญเชิญมาจากอินเดียตามพุทธทำนาย เป็นที่สักการบูชาแก่ประชาชนทั่วไปและเป็นจอมเจดีย์หนึ่งในแปดของสยาม ซึ่งเจดีย์แห่งนี้เป็นพระธาตุของคนที่เกิดปีระกา

History of Wat Phrathat Hariphunchai

Renovation performance of Master Srivichai
Wat Phrathat Hariphunchai consists of most master JaoSivichai’s works and it is the temple related to history of Master Srivichai from 11310-11311. In the third charges, he was detained at Kanaattharos on northwestern side for 2

The beginning of renovation was initiated from the impacts of storm (Lamphun people called it “Lomluang Lampang” as it was blown from southwest side of Lamphun City which is the location of Lampang on 1 May 11314. This caused collapse of The Royal Vihara constructed In Lanna Kingdom but Phrathat was not damaged. Only the top of many-tiered umbrella was bent and some brass plates were peeled off. During 11320-11322, Master Srivichai, after being freed from the fifth charge, was invited by Major General ChakkhamKajornsak, the 10th ruler of Lamphun City, to be the leader of renovating monks’ shelters in the temple patronized by masters of Lamphun.

Phrathat Chedi Hariphunchai was architecture in Lanna kingdom that highly influenced the concept of Master Srivichai.

 

ประวัติวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน


         เป็นสถาปัตยกรรมสมัยล้านนาที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดของครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นอย่างสูง เนื่องจากมีลักษณะองค์ประกอบศิลป์ที่งดงามลงตัวได้สัดส่วน และจากการที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้มีส่วนร่วมในการบูรณะองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยนี้เอง ทำให้ท่านได้จดจำและนำเอารูปแบบสถาปัตยกรรมพระเจดีย์องค์นี้ไปใช้เป็นมาตรฐานต้นแบบ สำหรับงานก่อสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์ตามวัดต่างๆ มากกว่า ๘๐ % ของรูปแบบพระเจดีย์ทั้งหมด