ดำเนินการติดตั้งกล้องตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจจับใบหน้าพร้อมระบบเก็บข้อมูลบุคลากร นักเรียน

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้ดำเนินการติดตั้งกล้องตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจจับใบหน้าพร้อมระบบเก็บข้อมูลบุคลากร นักเรียน ผู้มาติดต่อ คุณภาพอากาศฝุ่น PM2.5 แสดงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่่นและเว็บไซต์ BerdconCAM  ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นส่งเสริมให้นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองและให้นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใช้งานอย่างเหมาะสม