โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลประตูลี้

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลประตูลี้

โดยครูผู้สอนจาก EFL Learning Centreซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนพิเศษMEP (Mini English Program) ของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้

โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เข้าร่วมให้กำลังใจแก่คณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และหวังว่าการฝึกอบรมครั้งนี้จะช่วยพัฒนาครู สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป