ในระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ประจำปีการศึกษา 2566
โดยโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถด้านการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนจึงได้กาหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ที่ช่วยในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบวิธีการ เทคนิคต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน และครูให้มากขึ้น
โดยหวังว่าการฝึกอบรมครั้งนี้จะช่วยพัฒนาครู และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป