ผู้ว่าลำพูนมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้นักเรียน หลังเข้าชมภาพยนตร์ HANUMAN White

✍️📋🏆ผู้ว่าลำพูนมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เขียนเรียงความยอดเยี่ยมแสดงความประทับใจหลังเข้าชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey เพื่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

✍️📋🏆วันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรการเขียนเรียงความแสดง ความประทับใจหลังจากเข้าชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล, นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

✍️📋🏆นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับบริษัท สหศีนิมา จำกัดและกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการผลิตโขนภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ขึ้น ซึ่งเกิดจากแนวคิด “Goes Digital โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” โดยการผสมผสานศิลปะการแสดงวัฒนธรรมแบบเดิมที่เกิดขึ้นบนเวทีกับเทคนิคทางด้านดิจิทัลคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และเทคนิคพิเศษของภาพยนตร์มาสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจและจินตนาการให้กับเรื่องราวของโขนรามเกียรติ์ ในรูปแบบของโขนภาพยนตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่ อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ของศิลปะการแสดงประจำชาติของไทยไปสู่สากล และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชนชาติไทย ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย ให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดไปสู่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
✍️📋🏆กระทรวงมหาดไทย จึงได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารท้องถิ่น ได้จัดให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าร่วมรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey เพื่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
✍️📋🏆ในการนี้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน ได้แจ้งความประสงค์และจัดบุคลากร นักเรียนในสังกัดเข้าชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey จำนวนทั้งสิ้น 1,426 คน และเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey กับโรงเรียนเทศบาลประตูลี้และได้เชิญชวนให้นักเรียนเขียนเรียงความแสดงความประทับใจ ความคิดเห็นหรือสิ่งที่ได้รับหลังจากเข้าชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey และได้คัดเลือกเรียงความที่ดีที่สุดโดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่ส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวดและจัดพิธีมอบรางวัล