ขอขอบคุณของที่ระลึกจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 🏫🏫 ขอขอบคุณของที่ระลึกจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สาขา ลำพูน ที่มอบให้โรงเรียนธนาคาร เพื่อมอบแก่นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคาร 🙏