โครงการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ในวันที่ 21-22 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ในการนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ท่านสาคร สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ร่วมกล่าวทักทายและกล่าวถึงภาพรวมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , นางทิพย์วรรณ ความสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนา โดยเนื้อหาการอมรมสัมมนาในครั้งนี้ เน้นเจาะลึกเกี่ยวกับสาระสำคัญ ขั้นตอน วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น รวมถึงการบรรยายมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะ และเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพทางการศึกษาท้องถิ่น

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดำเนินงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะมีผลต่อสิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าและความมั่นคงในวิชาชีพต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้