ชมภาพยนต์เรื่อง HANUMAN White Monkey

          🌸🌸 วันนี้ (5 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แจ่มฟ้า ลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน นางสาวนันท์ชญาน์ จรูญเกียรติคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น นางศิรินารถ โพธิ์อยู่ และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้นำคณะครู จำนวน 35 คน นักเรียน จำนวน 429 คน รวม 464 คน ชมภาพยนต์เรื่อง HANUMAN White Monkey 🐒🐒

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทำนุบำรุง มรดกศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชนชาติไทยตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย และ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดไปสู่นักเรียน ให้เกิดความรักความหวงแหนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

🍀🍀 ทั้งนี้ ผู้ว่าฯลำพูน ได้ขอให้เด็ก ๆ ทุกคน ตั้งใจชมโชนภาพยนตร์ หนุมาน ไวท์ มังกี้ และนำมาร้อยเรียงเป็นเรียงความ ส่งเข้าประกวด โดยผู้ว่า ฯ ลำพูน จะเป็นผู้อ่านเรียงความและคัดเลือกด้วยตนเอง และมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 800 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 500 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 300 บาท โดยแบ่งช่วงชั้นระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ช่วงชั้นละ 5 รางวัล