ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ “ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้เข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 “ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” จากศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในการนี้ นางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองลำพูนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

 

🏆 รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 🏆

   
เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ “ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” ซึ่งเป็นผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการและนวัตกรรมที่โดดเด่น เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจและกำลังสนับสนุนหลักจากภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน เทศบาลเมืองลำพูนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแผน บริหารจัดการ เพื่อรับมือแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมในทุกมิติ เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กนักเรียน , การสร้างอาชีพและรายได้สำหรับผู้ว่างงานและผู้สูงวัย รวมถึงสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในทุกช่วงวัย บนพื้นฐานของสังคมแห่งความเท่าเทียมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อจุดหมายปลายทางนำไปสู่ความสำเร็จรางวัลแห่งเกียรติภูมิ สมดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “ลำพูน เป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง” โดยได้ส่งผลงานนวัตกรรมด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวน 3 นวัตกรรม ได้แก่
1. นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่วิกฤต Covid-19 ด้วยระบบ “LMS e-learning System”
2. นวัตกรรมการรวมพลังปันน้ำใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายใต้ “โครงการสวัสดิการสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชน”
3. นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส สู่สังคมที่เท่าเทียมกัน
สำหรับรางวัลพระปกเกล้าในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 24 ซึ่งเป็นรางวัลที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องหมายเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นหน่วยงานที่บริหารงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่อย่างโดดเด่นต่อเนื่อง และมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารงานใหม่ๆ อันเป็นแบบอย่างแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในประเทศไทย