กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  ป.1- 3

            โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 (ลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง)

และระดับชั้นป.4 – ป.5 (ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ) ตามโครงการเข้าค่ายกลางวันลูกเสือ – เนตรนารี ในวันที่ 13-14 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลประตูี้ 🧚 🧚

                   
👉👉 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีอยู่ร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี          ได้นำความรู้จากภาคทฤษฎี ลงสู่ภาคปฏิบัติ

                                                                            🧚‍♀️  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  🧚‍♀️