📣 รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบโควตา) ปีการศึกษา2566

📣 รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบโควตา) ปีการศึกษา2566

(หมายเหตุ:เฉพาะนักเรียนที่จบ ป.6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้)