📌📌โครงการค่ายอาสาพัฒนาคุณธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑๖

               ในวันที่ 29- 31 กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนแกนนำกล้าดีศรีประตูลี้เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาคุณธรรม จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 16 ณ วัดอารามป่าตึงใต้ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา ซึ่งร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก ศูนย์พัฒนาคุณธรรม วัดแม่สารป่าขาม และเครือข่ายชมรมกล้าดีศรีลำพูน ๑๗ สถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนได้มีประสบการณ์การมีส่วนร่วมต่อสังคมด้วยจิตอาสา