ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมิน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการและนวัตกรรมที่โดดเด่นของเทศบาลเมืองลำพูน

    โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน    ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมิน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการและนวัตกรรมที่โดดเด่นของเทศบาลเมืองลำพูน ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศหรือโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นได้ในสังคมปัจจุบัน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมกับประชาชนในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ขาดสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงบริการต่างๆจากภาครัฐ เทศบาลเมืองลำพูนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       มีการวางแผน บริหารจัดการ ในวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

เพื่อรับมือแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลืออย่างไรให้ครอบคลุมในทุกมิติ เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กนักเรียน ,การสร้างอาชีพและรายได้สำหรับผู้ว่างงานและผู้สูงวัย รวมถึงสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในทุกช่วงวัย บนพื้นฐานของสังคมแห่งความเท่าเทียมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน