ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 🏫🏫 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยนางทิพย์วรรณ ความสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

และนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นายชาติชาย เบญจวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ในการศึกษาดูงาน…

1.การเรียนการสอนตามแนวคิดหลัก Reggio Emilia

2.การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phnemics & Phonics) ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย ศึกษาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ทางด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็กเล็ก ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์