โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมห้องเรียน MEP สู่ชุมชน

 วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ กับกิจกรรมส่งเสริมห้องเรียนMEP สู่ชุมชน นำโดยครูกฤตยพร สุรินทร์คำ Mr.Recon serra และคณะนักเรียนห้องเรียน MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้