โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ ปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รู้จักวิธีเลี้ยงดูเด็กให้มีความสุข ทั้งร่างกาย จิตใจ รู้สำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพเด็ก เป็นการปลูกฝัง ให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักการมีส่วนร่วมในสังคม และมีความรับผิดชอบต่อชาติ