โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้รับประเมินผ่านเกณฑ์ ในโครงการ อย.น้อย

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้ดำเนินโครงการ อย.น้อย ด้วยความมุ่ง พัฒนา จนประสบผลสำเร็จ ทำให้ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ “

โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม” โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการจนประสบผลสำเร็จในครั้งนี้ 🎊🎊