โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้เข้าร่วมอบรมโครงการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูหัวหน้าวิชาการระดับปฐมวัย เข้าร่วมสัมมนาวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2565 หัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะสำหรับผู้เรียนในสถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากล” ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565

พร้อมรับป้าย โครงการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่