โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้ร่วมทำพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565

        โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดย นายชาติชาย เบญจวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียน          ร่วมกันตั้งแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย อย่างพร้อมเพรียงกัน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาลประตูลี้

สำหรับวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เป็นวันระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งยังได้กำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยต่อไป