โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้รับมอบโต๊ะหมู่บูชาจากครูพระสอนศีลธรรม

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนำโดยพระครูสมุห์นันทวิทย์ นนฺทธมฺมิโก พระใบฎีกาวรัญญู วรปญฺญาเมธี พระกรวิชญ์ กุลวฑฺฒโน พระปลัดเกรียงศักดิ์ กลฺยาณเมธี พระพงศกร ภทฺทเมธี พระปิยนันท์ กิตติภทฺรเมธี ได้มอบโต๊ะหมู่บูชาให้ทางโรงเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมวิถีพุทธของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในวันที่ 27 กันยายน 2565 

ทั้งนี้นางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายชาติชาย เบญจวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับมอบโต๊ะหมู่บูชา ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้