โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้รับโล่เกรียติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ในโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ประจำปี 2563

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ได้รับโล่เกรียติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ในโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ประจำปี 2563

จาก บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)