โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ยินดีต้องรับคณะท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ยินดีต้องรับคณะท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาตจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบปกติ (on site) และหรือจัดแบบผสมผสานกับรูปแบบอื่น ๆ (Hybrid) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

นำโดยนายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวนันท์ชญาน์ จรูญเกียรติคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และจ่าเอกสุนทร อุไรสาย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ซึ่งทั้งสองโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการ ฯ อย่างเคร่งครัด อาทิเช่น การตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยชุด ATK ในกลุ่มครู บุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียนทุกระดับชั้น การจัดการเรียนการสอนแบบสลับวันเรียน ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสถานการณ์ การจัดระบบให้บริการอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร และจัดสถานที่ School Isolation เป็นต้น บุคลากรทุกท่านในสถานศึกษาและผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดำเนินการอย่างดียิ่ง เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ๆ ทุกคน