โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

โดยมีการเตรียมพร้อมในทุกด้านตามมาตรการป้องกันโควิด Sandbox Safety Zone in School ด้วยการ ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน (3T1V) ดังนี้