โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากสำนักเทศบาลเมืองลำพูน

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จากสำนักเทศบาลเมืองลำพูน กองการศึกษาเทศบาลเมืองลำพูน

นำโดย นางศิรินารถ โพธิ์อยู่ ผอ.กองการศึกษาฯ และนางจารุภา ดรุณเพท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ