โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ต้อนรับคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน


โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ต้อนรับคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประตูลี้เธียเตอร์ 1 โดยได้นำเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในด้านต่างๆ ให้กับคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน