โครงการ ๓ ร (ริเริ่ม รอบรู้ ร่วมกัน) ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖)

ในวันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้นำตัวแทนนักเรียนที่มีความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖) จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ๓ ร (ริเริ่ม รอบรู้ ร่วมกัน) จัดขึ้นโดยกองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการ ๓ ร (ริเริ่ม รอบรู้ ร่วมกัน) โดยมีนางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวซนได้พัฒนาความคิดและจินตนาการ ส่งเสริมการเรียนรู้และการทำกิจกรรม แบบมีส่วนร่วม ด้วยการบ่มเพาะความคิดและการฝึกฝนปฏิบัติจริงผ่านทุนชุมชน ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ประเด็นการเรียนรู้โดยประยุกต์และสร้างสรรค์กิจกรรมผ่านการปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ตัวแทนนักเรียน แกนนำที่มีความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น