โครงการ ใช้คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เนต

จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เนต แก่ เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ในชุมชน