โครงการ แข่งขันคนเก่งชั้น ป.5 และม.2

สอนเสริม ให้แก่ นักเรียนชั้น ป.5 และ ม.2 เพื่อสอบแข่งขันเก่งเด็ก ทั้งระดับเทศบาล และระดับประเทศ ในวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ