โครงการ เรียนรู้สู่โลกกว้าง(นำนักเรียนเรียนรู้ในสวนสัตว์)

นักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 1 จำนวน 110 คน ไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่